Добротич Уинд

520 МВт вятър
1.35 млн. тона спестени въглеродни емисии

Въведение

Вятърен парк Добротич Уинд е мащабен проект за производство на възобновяема енергия, който осигурява електроенергия за захранване на около 440 000 домове и спестява близо 1 350 000 тона въглероден диоксид всяка година.

Освен това проектът носи икономически ползи за местните общности и област Варна, включително над 200 нови работни места.

Паркът Добротич Уинд ще помогне на правителството да постигне ангажимента си към Европейската комисия  за достигане на 27% дял възобновяема енергия в енергийния микс до 2030г.

За проекта

Проектът предвижда изграждането на до 80 турбини със съпътстващата ги инфраструктура върху земеделска земя приблизително 60км западно от град Варна- в общините Ветрино и Вълчи дол. Локацията е подходяща за производство на вятър поради надеждния си вятърен ресурс, ниската съвкупност на жилищни сгради и близостта до съществуващата преносна мрежа.

За проекта се обмислят различни размери на турбините. Размерите на вятърните турбини, които се очаква да бъдат пуснати на пазара през следващите няколко години,  са с височина до 260m (от основа до върха на перката), като генериращият капацитет се очаква да бъде до 7 MW. По-големите турбини позволяват по-голямо производство на енергия от по-малък брой машини, намалявайки себестойността на произведената енергия.

Добротич Уинд ще генерира достатъчно електричество за да захрани 440, 000 домакинства.

Местоположение

Вятърен парк Добротич Уинд се намира в североизточна България, в общините Вълчи дол и Ветрино, област Варна. Около парка има няколко села – Добротич, Момчилово, Есеница, Михалич, Искър, Доброплодно, Калоян, Ягнило, Средно село и Ветрино, всички на около 60 км от град Варна.

План изпълнение

2020
Придобиване на земя
2021
Екологични процедури и разрешителни
2023
Одобрение на Оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС)
2023
Приключване процес на проучване ветровия потенциал
2025
Одобрение на проекта и разрешително за строеж
2026
Пласмент на енергията от парка
2026
Финансиране на проекта
2026
Изграждане на вятърен парк Добротич Уинд
2029
Въвеждане в експлоатация

Проектна документация

CWP Global се ангажира да разработва своите проекти по правилния начин. Вятърнен парк Добротич Уинд ще се изгражда и експлоатира в съответствие с всички законовиразрешителни и разпоредби.