Добротич Уинд

519 МВт вятър
1.35 млн. тона спестени въглеродни емисии

Въведение

Вятърен парк Добротич Уинд е мащабен проект за производство на възобновяема енергия, който осигурява електроенергия за захранване на около 440 000 домове и спестява близо 1 350 000 тона въглероден диоксид всяка година.

Освен това проектът носи икономически ползи за местните общности и област Варна, включително над 200 нови работни места.

Паркът Добротич Уинд ще помогне на правителството да постигне ангажимента си към Европейската комисия  за достигане на 27% дял възобновяема енергия в енергийния микс до 2030г.

За проекта

Проектът предвижда изграждането на 74 турбини със съпътстващата ги инфраструктура върху земеделска земя приблизително 60км западно от град Варна- в общините Ветрино и Вълчи дол. Локацията е подходяща за производство на вятър поради надеждния си вятърен ресурс, ниската съвкупност на жилищни сгради и близостта до съществуващата преносна мрежа.

За проекта се обмислят различни размери на турбините. Размерите на вятърните турбини, които се очаква да бъдат пуснати на пазара през следващите няколко години,  са с височина до 260m (от основа до върха на перката), като генериращият капацитет се очаква да бъде до 8 MW. По-големите турбини позволяват по-голямо производство на енергия от по-малък брой машини, намалявайки себестойността на произведената енергия.

Добротич Уинд ще генерира достатъчно електричество за да захрани 440, 000 домакинства.

Местоположение

Вятърен парк Добротич Уинд се намира в североизточна България, в общините Вълчи дол и Ветрино, област Варна. Около парка има няколко села – Добротич, Момчилово, Есеница, Михалич, Искър, Доброплодно, Калоян, Ягнило, Средно село и Ветрино, всички на около 60 км от град Варна.

План изпълнение

2021
Придобиване на земя
2021
Екологични процедури
2023
Одобрение на Оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС)
2025
Разрешително за строеж
2026
Изграждане
2027
Въвеждане в експлоатация

Проектна документация

CWP Global се ангажира да разработва своите проекти по правилния начин. Вятърнен парк Добротич Уинд ще се изгражда и експлоатира в съответствие с всички законовиразрешителни и разпоредби.