Добротич Уинд

519 МВт приблизително вятър
над 1.35 млн. тона спестени въглеродни емисии

За проекта

Инвестиционното намерение на “Добротич Уинд” АД е за изграждане на модерен вятърен парк по най-добрите налични световни технологии с нови турбини на собствена земя в общините Вълчи дол и Ветрино, област Варна. Проектът включва 79 турбини, като за 21 от тях се изисква промяна на общия устройствен план на община Ветрино. Окончателният брой и разположение ще бъдат обявени след преминаване през всички предвидени в закона процедури и преценка от страна на отговорните институции, както и след анализ от страна на инвеститора. В пълния си планиран размер, проектът ще генерира зелено електричество за над 400 000 домакинства и ще спести над 1,3 милиона тона въглеродни емисии с инсталираната си мощност от 519 MBт. Хоризонтът на експлоатация на вятърните турбини ще е около 35 години. А след изтичане на този срок, инвеститорът напълно ще рекултивира използваната територия, както е предвидено в закона. В различните етапи на реализацията му ще бъдат открити над сто работни места и ще бъдат създадени нови възможности за местния бизнес.

Каква технология ще бъде използвана?

Предвижда се монтирането на турбини от последно поколение, които имат най-добрите показатели за сигурност и постоянен мониторинг. Използването на тези модерни съоръжения позволява високо ниво на производство на енергия при минимум усвоена площ.

Местоположение

Вятърен парк Добротич Уинд е проектиран за изграждане в североизточна България, в общините Вълчи дол и Ветрино, област Варна.

Предварителните проучвания на вятърния потенциал показват, че местоположението е изключително подходящо за изграждане на вятърен парк от гледна точка на ветровия ресурс. Проведените проучвания на биоразнообразието по международни стандарти ще осигурят необходимите данни за изготвяне на качествени оценки на въздействието върху птици и прилепи и околната среда като цяло, както и за планиране на мерки за избягване, намаляване, а в случай ,че е необходимо, и компенсиране на неблагоприятните въздействия.

План изпълнение

2021
Придобиване на земя
2021
Екологични проучвания
2023
Оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС)
2025
Разрешително за строеж
2026
Изграждане
2027
Въвеждане в експлоатация