За CWP

“Добротич Уинд ” АД е проектна компания, която има намерение да изгради вятърен парк “Добротич Уинд“ на територията на общините Ветрино и Вълчи дол, област Варна. Тя е част от групата на международната компания CWP Global, реализирала едни от най-големите проекти за производство на електрическа енергия от ВЕИ в Югоизточна Европа. През последните 15 години CWP инвестира в устойчивото развитие и има изградени над 1500 МВт проекти с общо финансиране от над 3,5 млрд. евро, сред които са най-големите вятърни паркове в Австралия, Сърбия (158 МВт) и Румъния (600 МВт).

В момента CWP разработва общо над 3 000 МВт нови ВЕИ мощности в региона, включително в България, Сърбия и Румъния. Така допринася за осигуряването на евтина зелена енергия, ускореното заместване на скъпи и замърсяващи електроцентрали с екологични такива и намаляване на зависимостта от петрол и природен газ на икономиките на тези държави.

CWP се отличава от повечето компании по това, че дейността ни обхваща целия процес по реализацията на един проект: намирането на терен с подходящи показатели, изграждането на централата до въвеждането ѝ в експлоатация и нейното управление.

Гаранция за дългосрочната ни ангажираност с всички заинтересовани страни е уникалният ни подход за развитие и управление на проекти. Ние отговаряме за проекта от самото начало до успешния му завършек и последващата дългогодишна експлоатация.

На всеки етап от развитието на един проект ние си партнираме със собственици на земи, местната общност,  доставчици на технологии, подизпълнители и работим с приоритет с местни фирми, за да въведем иновации, осигурим устойчиво развитие и да реализираме потенциала на всеки проект, като отговаряме на най-високите стандарти в енергетиката. CWP полага значителни усилия, за да бъде всяка нейна инвестиция безопасна, с грижа и отговорност към хората и околната среда.

Вярваме, че добрите партньорства допринасят за увеличаването на добавената стойност на един проект. Подходът на CWP  е да бъде доверен и надежден партньор.