Задание за обхват и съдържание на Доклад за ОВОС за инвестиционно предложение

Консултации по чл. 9 от Наредбата за ОВОС във връзка с изготвено Задание за обхват и съдържание на Доклад за оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение “Изграждане на вятърен енергиен парк „Добротич уинд“, състоящ се от 58 бр. ветрогенератори, с обща инсталирана мощност до 464 MW, ведно с техническа инфраструктура – повишаващи подстанции и съоръжения за присъединяване и съхранение на електрическа енергия“ в землищата на селата Добротич, Михалич, Калоян, Изворник, Искър и Есеница, община Вълчи дол и селата Средно село и Момчилово, община Ветрино, област Варна“.

В съответствие с изискванията на нормативната уредба по ОВОС, „Добротич Уинд“ АД представя на широката общественост Задание за обхват и съдържание на Доклад за ОВОС, на инвестиционно предложение: “Изграждане на вятърен енергиен парк „Добротич уинд“, състоящ се от 58 бр. ветрогенератори, с обща инсталирана мощност до 464 MW, ведно с техническа инфраструктура – повишаващи подстанции и съоръжения за присъединяване и съхранение на електрическа енергия“ в землищата на селата Добротич, Михалич, Калоян, Изворник, Искър и Есеница, община Вълчи дол и селата Средно село и Момчилово, община Ветрино, област Варна“.