Задание за обхват и съдържание на Доклад за ОВОС за инвестиционно предложение

Консултации по чл. 9 от Наредбата за ОВОС във връзка с изготвено Задание за обхват и съдържание на Доклад за оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение “Изграждане на вятърен енергиен парк „Добротич уинд“, състоящ се от 58 бр. ветрогенератори, с обща инсталирана мощност до 464 MW, ведно с техническа инфраструктура – повишаващи подстанции и съоръжения за присъединяване и съхранение на електрическа енергия“ в землищата на селата Добротич, Михалич, Калоян, Изворник, Искър и Есеница, община Вълчи дол и селата Средно село и Момчилово, община Ветрино, област Варна“.

В съответствие с изискванията на нормативната уредба по ОВОС, „Добротич Уинд“ АД представя на широката общественост Задание за обхват и съдържание на Доклад за ОВОС, на инвестиционно предложение: “Изграждане на вятърен енергиен парк „Добротич уинд“, състоящ се от 58 бр. ветрогенератори, с обща инсталирана мощност до 464 MW, ведно с техническа инфраструктура – повишаващи подстанции и съоръжения за присъединяване и съхранение на електрическа енергия“ в землищата на селата Добротич, Михалич, Калоян, Изворник, Искър и Есеница, община Вълчи дол и селата Средно село и Момчилово, община Ветрино, област Варна“.

Писмени мнения и становища се приемат в срок от 30 календарни дни, считано от 15.08.2023 г. до 13.09.2023 г. до: „ДОБРОТИЧ УИНД” АД, на адрес: гр. София, п.к. 1407, район „Лозенец“, бул. „Джеймс Баучeр“ № 51, ет. 16 или по електронна поща: sevda.yontcheva@cwp.global.